Cecilie, 22

Číslo profilu 6803116
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 03/27/2023
Jméno Cecilie
Země Czech Republic
Město Frýdek-Místek
Orientace Bisexuální
Věk 22
Znamení zvěrokruhu Beran
Výška 173 cm
Váha 56 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Zelená
Kouření Ano
Alkohol Ano
Oblíbené země Dominikánská republika Kanárské ostrovy Česká republika

Zákoník práce – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice – Vzdělávání VOX

Tuto zprávu poskytl uživatel Cecilie Frýdek-Místek 03/28/2023 06:45:03

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § zákona č. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele — město Havlíčkův Brod, IČO , se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 61 Havlíčkův Brod — uvedeného ve výroku I. Podle § odst. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Průběh zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky dle zadávací dokumentace je rekonstrukce stávajících bytových domů čp. V každém domě se po rekonstrukci bude nacházet osm bytových jednotek.

Stávající dispozice bytů bude upravena. Stávající nosné zdivo domů bude v celém rozsahu zachováno. Vodorovné konstrukce pod přízemím a patrem budou provedeny nové, nahrazující dřevěné trámové a z části železobetonové monolitické konstrukce. Nové stropní konstrukce budou provedeny z ocelových nosníků spojených s ocelovým trapézovým plechem.

Plech bude opatřen betonovou mazaninou. Schodiště je kamenné dvouramenné a bude ponecháno. V objektu budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, zdravotechniky a topení. Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadavatelem na V protokolu ze dne Hodnotící komise vyzvala vybraného uchazeče žádostí ze dne Dopisem ze dne V protokolu ze dne 1.

Zadavatel pozvánkou ze dne 1.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - PDF Stažení zdarma

Na jednání hodnotící komise dne Dne Dále se v protokolu uvádí, že Ing. Janoušek — zástupce vybraného uchazeče — uvedl, že firma vybraného uchazeče je na trhu zhruba 15 let a za celou dobu vždy plnila své závazky jak vůči zadavateli, tak vůči státu.

Konstatoval, že firma vybraného uchazeče si stojí za svojí nabídkou. Při stanovení nabídkové ceny v zadávacím řízení vycházeli z konkrétních poptávek jak u subdodavatelů, tak u dodavatelů materiálů a vybraný uchazeč potvrzuje veškeré hodnoty dané v nabídce. Uchazeč na jednání předložil dle požadavků zadavatele kalkulační vzorec jednotkových cen vybraných položek.

Zpráva z porad zařízení školního stravování | Školní stravování | Kraj Vysočina

V případě dodávky i nosičů vybraný uchazeč konstatoval, že z části použije již zakoupený materiál a toto zohlednil v cenové nabídce. Hodnotící komise v protokolu o třetím jednání hodnotící komise dále uvedla, že zástupce vybraného uchazeče po předloženém vysvětlení opustil jednání hodnotící komise a tato diskutovala o informacích, které jí vybraný uchazeč poskytl. Přítomný zástupce Stavotherm-projekce s. Závěrem jednání, na základě podaného vysvětlení, hodnotící komise dospěla k závěru, že vybraný uchazeč svoji nabídku dostatečně vysvětlil.

Hodnotící komise dále přistoupila k hodnocení nabídek a stanovila pořadí nabídek — dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu obsahovala nabídka vybraného uchazeče. Proti výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel přípisem ze dne Rozhodnutím o námitkách ze dne 8. Úřadu byl návrh doručen dne Zadavateli byl návrh doručen téhož dne. Obsah návrhu. Navrhovatel shledává porušení zákona zadavatelem v tom, že dle § 77 zákona zadavatel posoudil mimořádně nízkou nabídkovou cenu vybraného uchazeče jako odůvodněnou a místo vyloučení této nabídky ji vybral jako nejvhodnější.

Navrhovatel uvádí, že hodnotící komise opomenula při posuzování nabídky vybraného uchazeče do svého rozhodování zahrnout několik skutečností.

Zákoník práce - § - § - Vnitřní předpis -

Tyto skutečnosti, na které navrhovatel upozorňuje, však mají zásadní vliv při hodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče. V ustanoveních § 77 není zahrnut vliv délky působení na trhu nebo vyjednané slevy u subdodavatelů nebo dodavatelů materiálu, tedy argumentů, na kterých vybraný uchazeč vysvětlení své nabídky staví. Odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny s poukazem na zajištění těchto cen u subdodavatelů a dodavatelů materiálů, pouze u jednoho uchazeče, by znamenalo přiznat výsadní postavení vybraného uchazeče a výjimečné schopnosti vyjednat si mimořádně nízké ceny dodávek oproti všem ostatním uchazečům.

Navrhovatel dále poukazuje na to, že vybraný uchazeč je společnost se základním jměním ve výši ,- Kč a ročním obratem 65 mil. V tomto ohledu se navrhovateli jeví zvláštní, že vybraný uchazeč s poměrně malým obratem je schopen vyjednat slevy výrazně větší než 20 krát větší společnosti. Navrhovatel dále poukazuje na to, že vybraný uchazeč na jednání hodnotící komise dne To co dle mínění navrhovatele zůstalo dále ze strany hodnotící komise nepovšimnuto, je procentní hodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Navrhovatel dále uvádí, že si je vědom, že využití institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je zcela na uvážení a hodnocení zadavatele. Pokud se však zadavatel rozhodne tohoto institutu využít, musí postupovat v souladu se zákonem. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel nepřezkoumal jeho námitky v plném rozsahu. Nyní odstartovala nová kampaň, která má za cíl zlepšit podmínky zaměstnanců v ČR, přiblížit se vyspělým evropským ekonomikám ve výši mezd, ale také ve snížení fondu týdenní pracovní doby nebo navýšení počtu dnů u dovolené či zvýšení minimální mzdy na 15 Kč.

Dnes ve čtvrtek Lze konstatovat, že jednání bylo věcné a konstruktivní. Zástupci odborů požadují nové prvky v kolektivní smlouvě, které má mnoho organizací či firem a mohly by přilákat nové zaměstnance a stávající udržet.

Oficiálně bude společné stanovisko předáno zaměstnavateli v Berouně na internátním jednání v týdnu od Požadavky odborů v součtu mzdových nákladů mají progresivní trend oproti nárůstu u SŽDC v minulých letech.

Aktuality - Aliance drážního provozu

Pardubický Dům techniky hostil dne Delegáti Kongresu dostali při diskusi prostor na své dotazy, které se mj. Josef Středula v závěru vyzdvihl náročnou a velmi zodpovědnou práci zaměstnanců v segmentu řízení železničního provozu s akutní potřebou řešit především personální otázky. Na vystoupení Josefa Středuly plynule navázal generální ředitel Svoboda, který vyzdvihl potřebu udržet stávající zaměstnance, ale také přilákat nové, neboť silné ročníky budou během deseti let mít nárok na starobní důchod, což dnes představuje skoro zaměstnanců.

Generální ředitel zmínil obtížnou pozici, ve které se SŽDC nachází především v investiční výstavbě, kde jsou velmi omezeny zdroje na rok Pohovořil o snaze dosáhnout uzavření kolektivní smlouvy do 6. Během diskuse se řešila problematika jízdních výhod , liberalizace trhu či příklon k insourcingu.

Dále vystoupil personální ředitel Pavel Koucký, který v analytické části své prezentace shrnul výstupní data v oblasti mezd od roku , vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci, připravovaným systémem školení vlastními kapacitami či náborem zaměstnanců. V závěru Kongresu byl věnován dostatečný prostor diskusi pro přijetí závěrečného usnesení. Kolektivní vyjednávači obdrželi silný mandát od delegátů, který bude reflektovat na společenskou či ekonomickou situaci v ČR.

V pátek dne Výsledkem společného jednání bylo především přijetí odmítavého stanoviska k bodu: b , plánované úpravy, kde je v návrhu vyloučení uznávání železniční průkazky ve vlacích Českých drah objednaných kraji v rámci přímého zadání bez soutěže, pokud se na tomto dohodne kraj nebo příslušný objednavatel s ČD a. Odborové centrály požadují svolání společného jednání v nejbližším možném termínu, aby bylo nalezeno přijatelné řešení a nemuselo dojít k porušení sociálního smíru. V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury SFDI , kde došlo k vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu SFDI na rok a střednědobého výhledu na roky a Byly předloženy dvě zásadní připomínky k rozpočtu, které se týkaly silniční a železniční infrastruktury.

První připomínka se týkala nerozpočtování položky na opravy silnic II. Kč ročně. Ředitel fondu Ing. Hořelica shrnul důvody, pro které tuto připomínku SFDI rozporuje, především nedostatek disponibilních zdrojů pro naplnění kapitoly. Druhá zásadní připomínka se týkala návrhu rozpočtu příjemce SŽDC pro rok , kde došlo ke snížení rozpočtovaných zdrojů proti požadavkům, nedostatečné reflexi na vývoj ekonomiky, růst inflace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil či nutné zdroje pro investice a údržbu železniční infrastruktury.

V této záležitosti vystoupil náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph. V této souvislosti jsou zásadní připomínky k návrhu rozpočtu SFDI v rozporu. Případné změny, především navýšení zdrojů pro jednotlivé příjemce a kapitoly jsou v gesci Vlády ČR, resp. PS Parlamentu ČR.

Výkonný výbor ADP zasedal ve čtvrtek Předseda dále informoval o výsledcích jednání, které se týkají zapojení uzlu Plzeň do dálkového řízení z CDP Praha , s pracovním termínem 1. Záměry jednotlivých stran CDP i OŘ Plzeň byly podrobně diskutovány, neboť mezi zaměstnanci vyvstalo mnoho nezodpovězených otázek. Od pondělí Zástupci obou organizačních jednotek budou případným zájemcům o práci traťového dispečera či operátora popisovat veškeré klady výše mzdového ohodnocení, garance pracovního místa, bezpečnostní přestávky, jídelna s teplou kuchyní v budově, ergonomicky vybavená pracoviště, kariérní růst či zápory doba přepravy z místa bydliště do zaměstnání, psychologické vyšetření, výběrové řízení, chybějící kapacity a zdroje pro ubytování dojíždějících zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v dopravních sálech či vyšší psychická a zraková zátěž z důvodu snížení počtu obsluhujících zaměstnanců.

V rámci dlouhodobě sledovaných úkolů, došlo k významnému posunu v oblasti intervence při krizových situacích mimořádná událost, pracovní úraz a bylo schváleno zřízení Krizové linky ADP pro pomoc členům.

Bližší informace budou sděleny na Kongresu ADP a následně na webu či fcb. Předseda předložil přítomným členům k podpisu Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče , která navazuje na kroky Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a sdělil základní východiska.

V průběhu jednání se dostavil Ing. Po diskusi a neakceptování navýšení počtu kolektivních vyjednavačů ADP ze strany SŽDC bylo přistoupeno k podpisu dohody i naší stranou. Řešila se problematika FKSP pro rok , především implementace návrhů, které byly představeny na minulém jednání v srpnu.

V závěru jednání předsedkyně revizní komise informovala členy VV ADP o provedené kontrole hospodaření, která se uskutečnila v měsíci srpnu. Další jednání Výkonného výboru se bude konat dne Dne Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Ing. Libor Tkáč a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA.

Prvním projednávaným bodem byla pokračující přestavba žst. Brno hl. V rámci dalšího zaškolování bylo z naší strany navrhnuto, zda by bylo možné si vyzkoušet simulaci provozu v nové technologické budově, v plánovaném obsazení směn a rozdělením pracovních povinností mezi jednotlivé výpravčí.

Druhým bodem byla otázka BOZP. V krátké době došlo v PO Brno ke dvěma pracovním úrazům našich členů, přičemž jeden souvisí s přestavbou žst. Třetím bodem jednání byl nedostatek výpravčích u OŘ Brno. Pan ředitel vyjádřil pochopení, ale chybějící provozní zaměstnance, při současné rekordně nízké nezaměstnanosti a požadavcích kladených na žadatele, je obtížné a zdlouhavé doplnit. Na závěr pan ředitel přislíbil podporu při řešení problémů s přechodem na nový způsob práce v žst.

V rámci předcházení MU dojde k zapojení školařů dopravců a pořádání zkušebních jízd, aby se v maximální míře předešlo mimořádnostem po spuštění ostrého provozu.

Martinem Vejmělkou, a informoval ho o proběhlém jednání na OŘ. Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů. Návrh zaměstnavatele 3. Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:. Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace , na období po V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. ADP na Facebooku. Uzavřená skupina. ZOO Praha-Troja. Botanická zahrada. Odborová asociácia výpravcov a dispečerov. Přepnout navigaci. Kongres ADP byl úspěšný! Vypořádání připomínek k rozpočtu SFDI - zdroje chybí ADP zřizuje Krizovou linku pro své členy! Jednání na OŘ Brno, nedostatek výpravčích se nedaří zvrátit.

Generální ředitel SŽDC zahájil kolektivní vyjednávání Ekonomická krize je strašákem - odbory požadují růst mezd a platů nad inflační cíle Chybějící lidské zdroje rušení pracovních míst v řízení provozu či centralizace nevyřeší! Strana 43 z 38 Problematika výlukové činnosti a bezpečnost provozu na tratích D3 zazněly na Radě ČMKOS Institut "projednání" s odbory má svůj právní rámec a opodstatnění Zmírnění dopadů organizační změny v žst.

Úspory ve výkonu práce snižují zájem o SŽDC Členství v odborech je stále více cool i mezi mladými lidmi. Ekonomická krize je strašákem - odbory požadují růst mezd a platů nad inflační cíle Chybějící lidské zdroje rušení pracovních míst v řízení provozu či centralizace nevyřeší!

Zároveň apeluje na snižování přesčasové práce.

0 / 5